Spring til indhold

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. AFTALEN

Medmindre andet er angivet af Hans Aa Group A/S (i det følgende benævnt ”Sælger”), skal disse almindelige salgsbetingelser gælde for alle tilbud, salg og levering af Sælger uanset eventuelle modstridende vilkår, der er specificeret i kundens ordre eller tilbudsaccepten.

2. TEGNINGER OG SPECIFIKATIONER

Tegninger, estimater osv., som Sælger udarbejder i forbindelse med tilbud eller levering, er sælgers ejendom og er underlagt copyright, men kan bruges af kunden i forhold til ordren. Tegninger, estimater osv. må således IKKE vises eller overleveres til en tredjepart. Enhver rådgivning eller information fra Sælger i forbindelse med tekniske løsninger anses for at være en service til kunden, som Sælgeren ikke er ansvarlig for. Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i design, uden forudgående varsel, på grund af ændrede tekniske produktionskrav og forbedringer.

3. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE

Medmindre andet er angivet af Sælger, er ethvert tilbud fra Sælger gyldigt i 84 dage. Kundens ordre skal være bekræftet skriftligt af Sælger og er bindende for Sælger. Medmindre kunden har informeret sælgeren om forskelle mellem ordren og den skriftlige ordrebekræftelse inden for tre dage efter, at kunden har modtaget ordrebekræftelsen, udgør ordrebekræftelsen aftalen mellem Sælger og kunden.

4. ANNULLERING

Kundens annullering af en aftale vedrørende standardvarer, som bestemt af sælgeren, skal kun være gyldig forudsat, at Sælger har modtaget en sådan afbestilling skriftligt senest 8 uger før den ordrebekræftede leveringsdato, der er angivet af Sælger. Ved oversøiske leverancer beregnes afgangsdato fra produktionsfaciliteterne som den bekræftede leveringsdato. En aftale vedrørende ikke-standardvarer, som bestemt af Sælger, kan ikke annulleres af kunden, når ordrebekræftelsen er sendt fra Sælger.

5. PRISER

Priser, der er angivet i tilbud og ordrebekræftelser er, medmindre andet er tydeligt angivet, aktuelle DKK priser Ex Works, jf. Incoterms 2010, ekskl. moms og andre gældende skatter. Sælger forbeholder sig retten til at ændre prisen uden forudgående varsel på grund af ændringer i priser på råvarer, lønninger, vekselkurser på valuta, skatter, afgifter eller lignende. Ellers forbeholder Sælger sig retten til at ændre priserne med 30 dages varsel. I tilfælde af prisjusteringer, mellem tidspunktet for ordrebekræftelse og leveringstidspunktet, er kunden berettiget til at annullere ordren, hvis aflysningen sker skriftligt umiddelbart efter modtagelse af oplysningerne om prisjusteringen.

6. LEVERING

Produkter vil blive leveret Ex Works, jfr. Incoterms 2010. Sælger kan arrangere transport af varerne på vegne af kunden, og de samlede transportomkostninger i henhold til volumen / vægt faktureres derefter kunden. Alle varer bliver leveret pakket korrekt til transport. Transportforsikring skal kun tegnes på kundens anmodning og for dennes regning. Leveringstidspunktet aftales særskilt for hver enkelt ordre og skal fremgå af ordrebekræftelsen. Sælger forbeholder sig retten til at ændre leveringsdatoer. I sådanne tilfælde er Sælger forpligtet til at informere kunden, uden rimelig forsinkelse, om sådanne ændringer og grunden til det. Delvise forsendelser kan forekomme. Sælger er kun ansvarlig for forsinkelsen, hvis det skyldes grov forsømmelse fra Sælgers side. De angivne leveringsdatoer er omtrentlige. Forsinkelser giver ikke kunden ret til at annullere aftalen.

Undtagelse: Det kan aftales, at Incoterms er DAP, hvilket betyder, at modtager er ansvarlig for importfortoldning Afhængig af oprindelsesland må modtageren forvente told og moms. De aftale priser i kontrakten indeholder ikke told og moms og kan ikke blive faktureret til Hans Aa. Når aftalte incoterms er DAP er modtageren ansvarlig for at arrangere importfortoldning ved destinationsland. Transportør/speditør har ikke mulighed for at arrangere transport til aftalt leveringssted før importfortoldning har fundet sted. Potentiel demurrage/opbebarings gebyr som følge af sen importfortoldning skal betales af modtager og ikke af Hans Aa.

7. BETALINGSBETINGELSER

Betalingsbetingelserne nævnt på fakturaen er gyldige, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. Hvis betaling ikke modtages til rettidigt, er Sælger berettiget til at kræve 1,5% rente pr. måned fra fakturadato. Hvis sælger har grund til at tro, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde denne betalingsforpligtelse, er Sælger berettiget til at kræve tilstrækkelig sikkerhed for betaling eller forudbetaling. Hvis der ikke kan stilles tilstrækkelig sikkerhed eller forudbetaling, er Sælger berettiget til at annullere eventuelle udestående leverancer og kræve erstatning.

8. EJENDOMSFORBEHOLD

Ejendomsretten til det solgte forbliver Sælgers, indtil den fulde betaling, inklusive renter og andre relaterede omkostninger, er modtaget.

9. KUNDERNES MISLIGHOLDELSE

I tilfælde af, at kunden ikke varemodtager efter den aftalte leveringsdato, eller i tilfælde af, at kunden anmoder om udsættelse af levering, forbeholder Sælger sig retten til at opbevare varerne på kundens egen risiko og for dennes regning.

I tilfælde af, at levering forsinkes på grund af ændringer i gældende forhold fra kundens side, er kunden ansvarlig for al betaling til Sælger på den dato, der er aftalt i skriftlig ordrebekræftelse, medmindre andet er skriftligt aftalt af Sælger. Hvis kunden af en eller anden grund, til trods for en skriftlig anmodning fra sælgeren, nægter at modtage varerne, forbeholder Sælger sig retten til at sælge de pågældende varer til den bedst mulige pris for kundens egen regning. Denne ret gælder også, når de pågældende varer specifikt er fremstillet til kunden.

10. MANGLER

Produkterne leveres i henhold til kundens specifikationer, og Sælger er ikke ansvarlig for, om produktet er egnet til formålet eller ej.

Sælger skal kun levere varer, som specificeret i ordrebekræftelsen. Sælger er forpligtet til at levere varer, der er produceret håndværksmæssigt korrekt i henhold til faglige standarder, ligesom varerne skal være i god kvalitet med hensyn til materiale og forarbejdning.

Kunden er forpligtet til at undersøge varerne ved modtagelse. Indsigelse mod en leveret mængde skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter modtagelsen, hvorimod indsigelse mod kvaliteten skal ske skriftligt umiddelbart efter, at manglen er blevet konstateret, men senest 1 måned efter levering.

Varer anses for at være mangelfulde, hvis de ikke fungerer korrekt på grund af en fejl i materiale eller udførelse eller på grund af væsentlig uoverensstemmelse fra kontraktbeskrivelsen.

Er kunden i stand til at bevise, at de leverede varer er mangelfulde, har Sælger ret til at afhjælpe sådanne mangler. Sælgers afhjælpende handlinger inkluderer arbejdsomkostninger og materialer, men ingen andre omkostninger, f.eks. demontering, transport osv.

Kunden er ikke berettiget til at returnere varer uden forudgående skriftlig godkendelse fra Sælger, og returforsendelsen være med forudbetalt fragt.

Såfremt varer returneres og ved inspektion konstateres ikke at være mangelfulde, kan Sælger opkræve gebyr for inspektion og håndtering. Sælger forbeholder sig retten til at medtage brugte produkter i enhver analyse af kvalitetsklager.

Hvis Sælger behørigt er blevet underrettet om, at det er bevist, at der er kvantitative mangler i levering eller varerne var mangelfulde ved levering, og at Sælger derfor er ansvarlig, har Sælger ret til, uden yderligere forpligtelser, at udveksle de leverede varer med en ny levering.

11. PRODUKTANSVAR

I det indbyrdes forhold mellem Sælger og kunden, er Sælger ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller personlig ejendom, der er forårsaget af de leverede produkter.

Hvis en tredjepart fremsætter et sådant krav mod Sælger, skal kunden holde Sælger skadesløs. Parterne skal straks underrette hinanden, hvis en tredjepart fremsætter et krav.

Sælger er under ingen omstændigheder, uanset retsgrundlaget for ansvar, ansvarlig for kundernes tab af fortjeneste, produktion, bidragsmarginal, klienter, ordrer eller indirekte tab.

12. FORCE MAJEURE

Sælger kan ikke holdes ansvarlig for mangler, mangel på eller forsinkelser i levering, forårsaget af krig, optøjer, civil uro, terrorhandlinger, regeringsindgreb eller indgreb fra en anden offentlig myndighed, brand, naturkatastrofer, strejke, lockout, eksport og / eller importbegrænsninger, mangel på arbejdskraft, brændstof eller anden grund, uden for sælgers kontrol, og som medfører forsinkelse eller forhindrer produktion eller levering af de bestilte varer.

13. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Sælgers ansvar må under ingen omstændigheder, uanset ansvarets hjemmel, overstige mængden af de leverede produkter.

14. GÆLDENDE LOV OG VÆRNETING

Tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne ordre, styres af dansk lov, og aftalen skal derfor fortolkes og udføres i overensstemmelse med reglerne i dansk lovgivning og tvister afgøres af Esbjerg-Domstolen.

Hans Aa Gruppen

 

Download salgs- og leveringsbetingelser